Information om databehandling

Nedan anges information relaterad till behandling av användaruppgifter, i enlighet med EU-förordningen n. 679/2016 (nedan kallad ”Integritetspolicy”), för resande under COVID-19-/Coronaviruspandemin.
 

1) DATAREGISTERANSVARIG

Den registeransvarige för personuppgifter är FlixMobility GmbH (nedan kallad ”FlixBus”), med säte i Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, representerad av VD André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert. (nedan kallad ”registeransvarig”).

Du kan kontakta registeransvarig på följande e-postadress: servizioclienti@flixbus.it.

I enlighet med art. 37 i integritetspolicyn har FlixBus utsett en ansvarig person för dataskydd, s k uppgiftsskyddsombud (“DPO”), som kan nås på följande e-postadress: data.protection@flixbus.com; adress: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland.
 

2) TYP AV DATA BEHANDLAT

I enlighet med de syften och lägen som beskrivs i den nuvarande policyn, hänvisar data som behandlas till:

2.1 Uppgifter som passageraren tillhandahåller via självcertifieringen vid köpet av FlixBus-biljetter, med hänvisning till följande aspekter:

a) Passageraren innehar giltigt Covidintyg, eller är utesluten från vaccinering på grund av ålder eller på grundval av medicinsk certifiering;

b) Passageraren har inte varit i kontakt med någon person som är smittad av COVID-19 under de senaste 2 dagarna före symptom uppkommit och upp till 14 dagar efter att symtom har uppkommit. 14 dagar-intervallen reduceras till 7 dagar för vaccinerade passagerare.

c) Passagerare ansvarar själv för att informera relevanta myndigheter och transportören om Covid-19-symptom uppkommit inom 8 dagar från resans slut;

d) Vid bokningar med fler än en passagerare, bekräftar passagerarna som ingår i samma bokning att de bor tillsammans, är släkt eller har en nära relation till varandra.

2.2 Kroppstemperaturen vid ombordstigning får ej överstiga 37,5 ° C.
 

3) SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

Personuppgifter behandlas enbart i syfte att förhindra spridning av COVID-19, i enlighet med de officiella riktlinjerna för kundinformation och procedurer för detta ändamål inom organisationen med avseende på kollektivtrafik (”Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”), antaget av förordningen av hälsoministeriet den 30 augusti 2021.

Den rättsliga grunden för behandlingen finns därför:

  • vid fullföljandet av juridiska skyldigheter samt genomförandet av ovannämnda riktlinjer, liksom den nuvarande lagstiftningen som syftar till att förhindra infektion av COVID-19;

  • i syfte att fastställa, utöva eller försvara en rätt vid en domstol eller när rättsliga myndigheter utövar sina rättsliga funktioner (detta är den rättsliga grunden för datalagring 60 dagar efter nödsituationen).

4) TILLHANDAHÅLLA DATA OCH KONSEKVENSER FÖR POTENTIELL VÄGRAN

Att tillhandahålla data är en obligatorisk förutsättning för att få resa med FlixBus. Genom att vägra att tillhandahålla uppgifter hindrar detta användare från att resa med företagets bussar.
 

5) BEHANDLINGSSÄTT

Uppgifterna behandlas enbart av företaget, som agerar efter specifika instruktioner som ges i enlighet med behandlingsändamål och sätt.

Företaget behandlar uppgifter enligt principerna om laglighet, ärlighet, öppenhet, exakthet, integritet och inte överskott, relevans och nödvändighet med avseende på uppfyllda syften, vilket ger skydd för din integritet och dina rättigheter.
 

6) BEHANDLINGSTID

Informationen som nämns i paragraf 2 av den nuvarande policyn lagras inte på FlixBus servrar, men de kommer att räknas som ett krav för att köpa FlixBus-biljetter. Dessutom registreras och lagras inte uppgifterna om passagerarens kroppstemperatur av företaget.
 

7) DATAKOMMUNIKATION

Personuppgifter kommer inte att delas och kommer inte att kommuniceras till tredje part, såvida inte detta krävs av specifika juridiska dispositioner (t.ex. förfrågningar från hälsomyndigheter).
 

8) BERÖRDA PARTERS RÄTTIGHETER

I enlighet med art. 13 i sekretesspolicyn kommer du när som helst kunna:

a) Begära tillgång till dina personuppgifter, såväl som begära ändringar, radering eller begränsning av hur de hanteras.

b) Motsätta dig behandling av dina personuppgifter.

c) Utöva din rätt av till portabilitet för dina data.

Ovannämnda rättigheter kan utövas utan formaliteter genom att kontakta datakontrollanten på följande adresser: via e-post: data.protection@flixbus.com; via post: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland.