Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 (0)850 513 750 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Information om databehandling

Nedan anges information relaterad till behandling av användaruppgifter, i enlighet med EU-förordningen n. 679/2016 (nedan kallad ”Integritetspolicy”), för resande under COVID-19-/Coronaviruspandemin.
 

1) DATAREGISTERANSVARIG

Den registeransvarige för personuppgifter är FlixMobility GmbH (nedan kallad ”FlixBus”), med säte i Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, representerad av VD André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert. (nedan kallad ”registeransvarig”).

Du kan kontakta registeransvarig på följande e-postadress: servizioclienti@flixbus.it.

I enlighet med art. 37 i integritetspolicyn har FlixBus utsett en ansvarig person för dataskydd, s k uppgiftsskyddsombud (“DPO”), som kan nås på följande e-postadress: data.protection@flixbus.com; adress: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland.
 

2) TYP AV DATA BEHANDLAT

I enlighet med de syften och lägen som beskrivs i den nuvarande policyn, hänvisar data som behandlas till:

2.1 Uppgifter som passageraren tillhandahåller via självcertifieringen vid köpet av FlixBus-biljetter, med hänvisning till följande aspekter:

a) Passageraren är inte smittad med COVID-19, och har inte heller varit skyldig till en obligatorisk karantänperiod bestående av minst 14 dagar;

b) Passageraren har inga symtom relaterade till COVID-19, exempelvis feber över 37,5°C , hosta eller andra förkylningssymptom, och denne har inte haft kontakt med personer smittade med COVID-19 under de senaste 14 dagarna;

c) Passagerare åtar sig att avstå från att resa och informera den ansvariga hälsomyndigheten om denne uppvisar något av ovannämnda symtom upp före avresan eller inom åtta dagar efter ankomst till destinationen.

2.2 Bokningar med två eller flera biljetter, via självcertifieringen när denne köper FlixBus-biljetter samt när resan genomförs, med hänvisning till följande: om passagerare bor i samma bostad, om de är släktingar eller om de har ett stabilt interpersonligt förhållande (makar, sambo, släktingar som inte är samboende men som regelbundet umgås; personer utan släktskap men som umgås på samma platser eller delar sociala livsvanor).
 

3) SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

Personuppgifter behandlas enbart i syfte att förhindra spridning av COVID-19, i enlighet med de officiella riktlinjerna för kundinformation och procedurer för detta ändamål inom organisationen med avseende på kollektivtrafik, i enlighet med bilaga 2 om ministerbeslutet av den 14 juli 2020 samt bilaga 15 om ministerdekretet av den 7 augusti 2020.

Den rättsliga grunden för behandlingen finns därför:

  • på grund av allmänintresse gällande folkhälsa, det vill säga skydd mot allvarliga hälsorisker som eventuellt korsar gränser.

  • vid genomförandet av säkerhetsprotokoll som syftar till att förebygga infektion i enlighet med bilaga 2 om ministerbeslutet av den 14 juli 2020 samt bilaga 15 om ministerdekretet av den 7 augusti 2020.

  • i syfte att fastställa, utöva eller försvara en rätt vid en domstol eller när rättsliga myndigheter utövar sina rättsliga funktioner (detta är den rättsliga grunden för datalagring 60 dagar efter nödsituationen).

4) TILLHANDAHÅLLA DATA OCH KONSEKVENSER FÖR POTENTIELL VÄGRAN

Att tillhandahålla data är en obligatorisk förutsättning för att få resa med FlixBus. Genom att vägra att tillhandahålla uppgifter hindrar detta användare från att resa med företagets bussar.
 

5) BEHANDLINGSSÄTT

Uppgifterna behandlas enbart av företaget, som agerar efter specifika instruktioner som ges i enlighet med behandlingsändamål och sätt.

Företaget behandlar uppgifter enligt principerna om laglighet, ärlighet, öppenhet, exakthet, integritet och inte överskott, relevans och nödvändighet med avseende på uppfyllda syften, vilket ger skydd för din integritet och dina rättigheter.
 

6) BEHANDLINGSTID

Informationen som nämns i paragraf 2 av den nuvarande policyn lagras inte på FlixBus servrar, men de kommer att räknas som ett krav för att köpa FlixBus-biljetter fram till det datum som anges i bilaga 2 om ministerbeslutet av den 14 juli 2020 samt bilaga 15 om ministerdekretet av den 7 augusti 2020.
 

7) DATAKOMMUNIKATION

Personuppgifter kommer inte att delas och kommer inte att kommuniceras till tredje part, såvida inte detta krävs av specifika juridiska dispositioner (t.ex. förfrågningar från hälsomyndigheter).
 

8) BERÖRDA PARTERS RÄTTIGHETER

I enlighet med art. 13 i sekretesspolicyn kommer du när som helst kunna:

a) Begära tillgång till dina personuppgifter, såväl som begära ändringar, radering eller begränsning av hur de hanteras.

b) Motsätta dig behandling av dina personuppgifter.

c) Utöva din rätt av till portabilitet för dina data.

d) Återkalla ditt samtycke när som helst utan att detta påverkar lagligheten i tidigare behandling.

Ovannämnda rättigheter kan utövas utan formaliteter genom att kontakta datakontrollanten på följande adresser: via e-post: data.protection@flixbus.com; via post: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland.