Allmänna villkor vid anslutning till Wi-Fi

VIKTIGT

Du måste läsa villkoren i detta avtal innan du ansluter till och använder Wi-Fi-tjänsten. Genom att ansluta till och använda Wi-Fi-tjänsten godkänner du villkoren nedan. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor kan du inte ansluta till eller använda Wi-Fi-tjänsten.

Wi-Fi-tjänsten är en service från Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland (hädanefter ”FlixBus”), som tekniskt drivs av externa leverantörer av IT-tjänster, som specificeras mer detaljerat i integritetspolicyn som länkas här.

Definitioner

"Information" avser allt material som levereras av FlixBus via Wi-Fi-tjänsten (nedan kallad "Internettjänst"). "Användare" är du, dvs. slutanvändaren av internettjänsten. "Kontrakt" avser detta avtal.

Garanti

Internettjänsten tillhandahålls "som den är" och "i mån av tillgänglighet" och FlixBus ger inga garantier eller utfästelser vare sig uttryckliga eller underförstådda i förhållande till informationen, inklusive underförstådda garantier eller villkor för fullständighet, riktighet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för en särskilt syfte. 

Användaren erkänner att: 
(a) det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en helt felfri Internettjänst och att FlixBus inte åtar sig att göra det; 
(b) fel kan leda till tillfällig otillgänglighet av Internettjänsten; och 
(c) Internettjänstens funktion kan påverkas av faktorer och prestanda utanför FlixBus kontroll, därtill överföring, telekommunikationslänkar mellan FlixBus och användaren, mellan olika delar inom FlixBus samt mellan FlixBus och andra system och nätverk.

Ansvar

Användaren samtycker till att FlixBus, med undantag för dödsfall och personskada till följd av vårdslöshet från FlixBus, ej ansvarar för kontrakt, skadestånd, vårdslöshet, lagstadgad skyldighet eller på annat sätt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive skada för affärsförlust, förlust av vinst, affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk förlust (även om FlixBus har underrättats om möjligheten till sådan förlust eller skada). 

Användaren bekräftar vidare att en del av informationen, till exempel programvara, levereras till FlixBus (direkt och indirekt) av tredje part och följaktligen kan FlixBus inte erbjuda någon garanti av vilken art som helst i förhållande till sådan information. Det är också viktigt att säkerställa korrekt säkerhetskopiering av ditt eget system (till exempel egen brandvägg). Generellt använder du systemet helt på egen risk. Alla anspråk på skadestånd mot FlixBus till följd av användningen av systemet är uteslutna. Detta gäller även skador orsakade av fel i Wi-Fi-systemet.

Användning av Internettjänst/Skadeersättning

Användaren åtar sig att: 
a) ej använda Internettjänsten för olagliga ändamål; 
b) ej använda Internettjänsten på ett sådant sätt att hela eller delar av den avbryts, skadas eller dess funktion eller effektivitet på något sätt försämras; 
c) ej använda Internettjänsten för överföring eller utstationering av datavirus eller annat material som är kränkande, stötande, obscent, hotfullt eller på annat sätt orsakar upprördhet, besvär eller onödig oro; 
d) ej distribuera information med olagligt eller omoraliskt innehåll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, information med syfte till uppvigling, innehåll som förhärligar eller bagatelliserar våld, sexuellt stötande pornografiskt innehåll, innehåll som utgör fara eller inskränker på barns eller ungdomars moraliska välbefinnande eller skadar FlixBus rykte; 
e) ej använda Internettjänsten för att sända något material i syfte att publicera, marknadsföra och/eller annonsera utan att fått skriftligt godkännande från FlixBus på förhand, om inte sådan överföring specifikt har begärts av en annan användare av Internettjänsten; och 
f) i fall att användaren av rättsliga grunder vill göra anspråk eller anmälan mot någon annan användare som relaterar till användningen av Internettjänsten, ska hen göra detta oberoende av och utan att inkludera FlixBus.

Användaren ersätter och försvarar FlixBus mot alla anspråk, ansvar, skador, kostnader och utgifter, inklusive juridiska avgifter, som uppstår på grund av ett brott mot detta avtal eller genom användning av Internettjänsten. Användaren medger att FlixBus inte har någon kontroll över typ av innehåll eller vilken information eller program som sänds eller tas emot av användaren med hjälp av Internettjänsten. FlixBus undersöker heller inte hur användare väljer att använda Internettjänsten. Användaren samtycker till att helt frånsäga FlixBus allt ansvar för anspråk eller rättsliga förfaranden, vilka uppstår i samband med användning av Internettjänsten, där hot eller anspråk väcks mot FlixBus av en annan person.

Immateriella rättigheter

Användaren medger att all upphovsrätt, varumärke och alla andra immateriella rättigheter i Internettjänsten tillhör FlixBus eller dess licensgivare.

Suspendering och avstängning

FlixBus har rätt att omedelbart säga upp detta avtal och/eller avbryta Internettjänsten om användaren bryter mot villkoren.

Användardata

Som en del av användningen av denna tjänst lagras enhetens MAC-adress för att ge den åtkomst till nätverket. Icomera har tillgång till denna information i 2 veckor, varefter det anonymiseras och förvaras i upp till 12 månader. Du kan begära tillgång, radering, begränsning eller portabilitet av dessa uppgifter eller lämna in ett klagomål via e-post (privacy@icomera.com). Datainsamlingen som äger rum när du använder Internettjänsten är tillåten i enlighet med Dataskyddslagen (GDPR) Artikel 6.1 b.

Ändringar av villkor

FlixBus förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor genom att lägga in en anteckning om sådan ändring i den här filen. Användarens fortsatta användning av Internettjänsten efter att ändringen lagts till anses vara användarens godkännande av ändringen. Det är användarens ansvar att kontrollera den här filen regelbundet för att avgöra om detta avtal har ändrats. Om användaren inte godkänner en ändring av villkoren i detta avtal, måste användaren omedelbart sluta använda Internettjänsten.

Uppdelning av avtal

Varje bestämmelse i detta avtal som exkluderar eller begränsar ansvar ska tolkas separat, tillämpas och gälla även om någon av dessa bestämmelser av någon anledning hålls otillämpliga eller inte verkställbara under några omständigheter och ska gälla oavsett någon form av uppsägning av detta avtal. 

Inget avstående från FlixBus ska tolkas som ett avstående från brott mot någon bestämmelse i detta avtal. Detta avtal ska regleras av tysk lag och parterna underkänner sig härmed oåterkalleligt de tyska domstolarnas exklusiva jurisdiktion. Domstolen är i München. Du bär själv ansvar för din trådlösa enhet. FlixBus åtar sig inget ansvar för förlust eller skada.