Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 (0)850 513 750 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Allmänna affärs- och bokningsvillkor

Datum: 04.04.2018

1 Giltighetsområde

De allmänna affärs- och särskilda bokningsvillkoren gäller för användning av webbportalen och bokning av resor med FlixBus.

2 Avtalspartner

Avtalspartner för bokning av resorna (biljettköparen) och användning av webbportalen är FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, Tyskland, nedan kallad FlixMobility.

3 Kommersiell användning av webbportalen

3.1 Prisjämförelsesidor kan sluta ett skriftligt avtal med FlixMobility, i vilket de ges tillåtelse att ta emot, bearbeta och publicera priser och tidtabeller från FlixMobility.

3.2 FlixMobilitys webbportal får inte användas för icke-privata eller kommersiella ändamål. Att använda automatiserade system för att extrahera data från denna webbsida för kommersiella syften (”screen scraping”) är förbjudet. FlixMobility förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dem som bryter mot ovanstående.

4 Betalning och tillgodokvitton (rabattkoder)

4.1 Biljetter kan, beroende på bokningsställe, betalas med olika betalningsmetoder:

  • På internet: PayPal, faktura, kreditkort (Mastercard/Visa/Amex), banköverföring, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotplay. Vid varje bokning förbehåller vi oss rätten att inte erbjuda vissa betalningssätt, och istället hänvisa till andra betalningssätt.
  • Ombord på fordonet: kontant.
  • Hos återförsäljare / resebyråer: Alla betalningsmedel som erbjuds av agenturen, dock alltid kontant.
  • Via telefon: Kreditkort (Mastercard/Visa/Amex) samt faktura för kunder i Tyskland.

4.2 Särskilda villkor vid betalning med kreditkort:

4.2.2.1 Köp med kreditkort

4.2.2.2 Vid betalning med kreditkort belastas kundens konto när bokningen avslutas. Genom att betala med kreditkort informerar kunden redan vid bokningen sitt kreditinstitut, att meddela FlixMobility eller en av denne utsedd tredje part att meddela kundens namn och fullständiga adress i händelse av återbetalning, så att FlixMobility kan ställa sina fordringar på kunden.

4.2.2.3 Resenären står för alla bankkostnader som kan uppstå vid återbetalning av ett kreditkortsköp. Ev. utgår avbokningsavgifter. Resenären har möjlighet att visa att mindre eller inga kostnader har uppstått i samband med återbetalningen. Kunden kan vid återbetalning av betalningen med kreditkort spärras, antingen tillfälligt eller permanent.

4.2.3 Om FlixMobility inte kunnat driva fordringen skickas de vidare för hantering av extern tjänsteleverantör. FlixMobility kan då överlämna alla personuppgifter som krävs till denna externa tjänsteleverantör.

4.2.4 Avräkning;Kvarstad

4.2.4.1 Kunden har bara rätt till avräkning om dennes motkrav har fastställts juridiskt eller otvetydigt har godkänts av oss. Dessutom har kunden bara rätt till avräkning om och i den mån dennes motkrav kan härröras till samma avtalsförhållande.

4.2.4.2 Om kunden har några som helst förfallna skulder till oss, räknas alla befintliga fordringar från samma avtalsförhållande som förfallna.

4.2.5 Betalningsavgifter

4.2.5.1 Det totalpris för biljetten som anges i Onlineshopen innefattar de eventuella extra avgifter som det betalningsmedel du valt medför, samt moms.

4.2.5.2 För kunder som väljer en avgiftsbelagd betalningsmetod tillkommer en avgift på 2,1 % moms på hela köpet. I varje land finns minst ett kostnadsfritt och giltigt betalningsmedel att välja.

4.3 Lösa in tillgodokvitton (rabattkoder):

4.3.1 Maximalt ett tillgodokvitto kan lösas in per bokning. Tillgodokvitton kan bara lösas in online eller på våra agenturer.

Tillgodokvitton med penningvärde, så kallade rabattkoder, kan användas på hela det totala köpet.

Rabattkoder med procentrabatt och gratisresor kan bara räknas av mot priset för själva resan. De kan inte användas för ytterligare tjänster (t.ex. serviceavgifter, påslag för cyklar eller bagage).

4.3.2 Tillgodokvitton från kampanjer som genomförts av FlixMobility får bara användas i en mängd av maximalt tre kvitton per person. Om en person skulle lösa in fler än tre tillgodokvitton från samma kampanj kan FlixMobility avboka bokningarna som överstiger de första tre. Vissa specialkampanjer kan vara undantagna från dessa regler.

4.3.3 Tillgodokvitton som lämnats ut gratis inom ramen för en kampanj eller som goodwill förfaller i och med den första bokningnen.

4.3.4 Det är förbjudet att använda tillgodokvitton för kommersiella syften, t.ex. vidareförsäljning, och sådant agerande sanktioneras av FlixMobility genom spärrande av biljetter och/eller skadeståndskrav.

4.3.5 Utbetalning av eventuell resterande behållning på tillgodokvitto är inte möjlig.

4.3.6 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp av presentkort eller inlösen/överföring av tillgodokvitto, har FlixMobility rätt att avsluta motsvarande kundkontakt och/eller kräva ett alternativt betalningssätt och/eller att spärra tillgodokvittot. FlixMobility har ingen skyldighet att låsa upp eller betala tillbaka eventuella tillgodokvitton.

4.3.7 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp av presentkort eller inlösen/överföring av tillgodokvitto, har FlixMobility rätt att avboka biljetter som bokats med hjälp av ett sådant tillgodokvitto.

4.4 Inlösen av Interflix-rabattkod

4.4.1 Maximalt en rabattkod kan lösas in per bokning. Rabattkoder aktiveras automatiskt inom 48 timmar och kan bara lösas in online eller på våra partneragenturer.

4.4.2 Rabattkoderna är giltiga i tre månader.

4.4.3 Endast direktförbindelser kan bokas, med undantag för tur- och returresor. Avreseort får inte vara samma som ankomstort.

4.4.4 Rabattkoderna är personliga och får inte lämnas vidare.

4.4.5 Ombokningar får uteslutande göras via kundservice. Avbokning är uteslutet.

4.4.6 Det är förbjudet att använda rabattkoder för kommersiella syften, i synnerhet vidareförsäljning, och sådant agerande sanktioneras av FlixMobility genom spärrande av biljetter och/eller skadeståndskrav.

4.4.7 Utbetalning av eventuell resterande behållning på tillgodokvitto är inte möjlig.

4.4.8 Varje resa som bokas med rabattkod sker separat och avskilt från övriga resor.

4.4.9 Resenären har rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Detta ska göras skriftligen.

4.5 Priskampanjer

4.5.1 Priskampanjer inom ramarna för marknadsföringsaktiviteter av FlixMobility GmbH och köp av rabatterade biljetter är begränsat till 3 biljetter per person. Om en person förvärvar fler än 3 biljetter inom ramanara för samma priskampanj, kan FlixMobility GmbH avboka alla bokningar som överstiger de 3 första biljetterna. Dessa regler kan undantas vid vissa kampanjer.

4.5.2 Kommersiellt bruk, särskilt vidareförsäljning av biljetter, är förbjudet och sanktioneras av FlixMobility GmbH genom spärrande av biljetter och/eller krav på skadestånd.

4.5.3 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp, återbetalning eller överföring av biljetter har FlixMobility GmbH rätt att avsluta aktuellt kundkonto och/eller kräva alternativ betalningsmetod och/eller ogiltigförklara biljetterna. FlixMobility GmbH godtar inga krav på återlämnande eller återbetalning av biljetter.

4.5.4 Vid bedrägeri, förfalskning eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp, återbetalning eller överföring av biljetter har FlixMobility GmbH rätt att avboka biljetterna som helt eller delvis har förvärvats via biljettåterköp.

4.5.5 Biljetter som förvärvats inom ramarna för en kampanj, som lyder under andra bestämmelser efter kampanjen, måste köpas till fullpris på avresedagen/biljettens giltighetsdag.

5 Avbokning

5.1 Avbokning kan antingen göras i och med köp av en annan biljett (avbokning med ny bokning) eller genom att biljetten inte utnyttjas, med ersättning enligt 5.6. Ändring eller avbokning hos föraren är inte möjligt.

5.2 Avbokning med ny bokning (t.ex. rutt, avresetid, resedatum) kan uteslutande göras på FlixMobilitys webbsidor eller genom partneragenturer och biljetåterförsäljare i FlixCompanies upp till 15 minuter före planerad avresetid. Tur- och returresa räknas som en enda bokning.

5.3 Vid avbokning med ny bokning utfärdas ett så kallat avbokningstillgodokvitto. Detta avbokningstillgodokvitto gäller i 12 månader och ger resenären rätt att inom denna tid göra en ny bokning till samma värde. Om priset på den nya bokningen är högre än tillgodokvittots värde, ska mellanskillnaden betalas. Om priset är lägre sparas restbeloppet och kan utnyttjas vid en annan bokning. Vid tidsmässigt begränsade kampanjer kan avvikelser från dessa regler förekomma. Kampanjvillkoren som finns på webbportalen behandlar detta närmare.

5.4 Vid varje avbokning med by bokning tas en avbokningsavgift ut per avbokad resa och resenär. Avbokningstillgodokvittot är på biljettbeloppet minus kostnaderna för avbokningen. Om resenärens namn ändras måste mellanskillnaden betalas, om priset för resan har stigit under tiden. Att ändra telefonnummer är gratis.

5.5 Om ett avbokningstillgodokvitto utnyttjas vid en bokning, gäller reglerna och villkoren för avbokningar även för den nya resan.

5.6 Om en biljett för vilken FlixCompanies är transportörer inte används kan transportavgiften återbetalas vid ansökan. För detta krävs uppvisande av biljetten och en mindre behandlingsavgift på 15 euro per resa och passagerare, såvida inte passageraren kan bevisa att inga skador har uppstått eller skador har uppstått till en lägre nivå. Det är passagerarens ansvar att bevisa att biljetten inte har använts. En biljett genereras per person och resa. Förbindelser där du behöver göra byten under resan räknas som en resa. Det går att göra en informell ansökan. Ansökan ska skickas till FlixMobility eller FlixBus DACH, till exempel via post till FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 München eller FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Behandlingsavgiften reduceras till ett belopp på 2 euro per resa och passagerare plus en eventuell överföringsavgift, om transportören är FlixMobility GmbH eller FlixBus DACH GmbH och om ansökan görs omedelbart senast en vecka efter det att biljettens giltighet upphör.

5.7 Samtliga ovan nämnda transportersättningar, avbokningsavgifter och eventuella överföringsavgifter utgår inte om ersättningen beror på omständigheter för vilka FlixMobility GmbH eller FlixCompanies kan hållas ansvariga. Betalning av transportersättning, minus ev. administrationsavgift samt eventuell överföringsavgift, görs uteslutande till det konto som kunden har angivit vid beställningen, och vid betalning med kreditkort till motsvarande belastningskonto.

6 Jurisdiktion

Jurisdiktion för handlare, juridiska personer och naturliga personer, som inte har någon allmän jurisdiktion i inlandet, samt för fysiska personer, som efter slutet transportavtal är bosatta eller uppehåller sig i utlandet, vars bostadsort eller uppehållsort vid tiden för klagomålet inte är känd, är München.

7 Vissa bestämmelsers ogiltighet

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärs- och särskilda transportvillkor vara helt eller delvis overksamma eller ogiltiga, berör detta i princip inte transportkontraktets verksamhet i övrigt.

 

II Avvikande landsspecifika bestämmelser

1.  Sverige

  • om 4.1: I Sverige accepteras bara kortbetalning ombord (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay).

2.  Polen

  • se 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6: Dessa bestämmelser gäller inte för förbindelser som trafikeras av FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • om 5.1: En avbokning kan inte göras genom att inte använda biljetten och senare ansöka om en återbetalning för anslutningar som tillhandahålls av FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • om 5.4: Inga avbokningsavgifter utgår för förbindelser som trafikeras av FlixBus Polska sp. z.o.o.

3. Tjeckien

  • Enligt punkt 5.4: Avbokningsavgiften ska inte gälla resor som betalats med tjeckiska kronor (CZK).
  • Enligt punkt 6: Alla eventuella rättstvister mellan FlixBus CZ s.r.o. och en passagerare ska framföras inför en domstol i  Tjeckien.