FlixBus villkor för White Label

1.    Inledning

Flix SE, (”FlixBus”) och dess globala dotterbolag tillhandahåller Europas största stadsbaserade bussnätverk och hjälper miljontals människor att nå sina destinationer varje dag. FlixBus tillhandahåller sökning och bokning av dessa tjänster på en webbplats eller i form av en mobilapplikation, utformad för att göra det möjligt för slutanvändare (”Kunder”) att besöka webbplatsen.

FlixBus tillåter också att Kunder bokar marktransporttjänster från tredje part som erbjuds av externa leverantörer (”White Label Carrier-erbjudanden”). När det gäller White Label Carrier-erbjudanden, har Kunder möjlighet att boka en marktransporttjänst till en viss destination med ett urval av externa marktransportföretag som godkänts av FlixBus och får publicera och visa vissa resor på sina webbportaler (sådana marktransportföretag kallas ”Carrier”). FlixBus möjliggör bokning av White Label Carrier-erbjudanden via en webbplats på adressen booking.FlixBus.com eller i form av en mobilapp, som gör det möjligt för Kunder att besöka webbplatsen (sammantaget ”White Label-plattformen”).

Tillgången av ett White Label Carrier-erbjudande kommer att indikeras genom en omdirigering till White Label-plattformen.

Dessa villkor reglerar Kunders tillgång till White Label-plattformen och villkoren för de tjänster som tillhandahålls av FlixBus och dess partner i samband med bokningen av White Label Carrier-erbjudanden på White Label-plattformen.

2.    Användning av tjänsterna

2.1 Marktransporttjänster

FlixBus erbjuder inte några transporttjänster till Kunderna i relation till de White Label Carrier-erbjudanden som publiceras på White Label-plattformen. Carrier är den enda part som tillhandahåller tjänsterna och är därför ansvariga för marktransporten, biljettutfärdandet och avtalet för transporten och biljettutfärdandet.

FlixBus är inte en avtalspartner i förhållande till White Label Carrier-erbjudanden och marktransporttjänster i samband med White Label Carrier-erbjudanden och tar därför inget ansvar för sådana avtal.

Kunder bekräftar att biljettutfärdande, bokning av sittplatser för en transporttjänst och utförande av transporttjänsterna därför är föremål för villkoren (”Villkor”) som berörd Carrier har och som måste accepteras vid bokning av ett White Label-Carrier-erbjudande.

FlixBus-kuponger (oavsett om de är i form av kreditkuponger, rabattkuponger eller InterFlix-kuponger) kan inte lösas in i samband med några White Label Carrier-erbjudanden.

2.2 Hur White Label-plattformen är arrangerad

För att driva White Label-plattformen använder FlixBus en extern partner, Distribusion Technologies GmbH, baserad i Tyskland (”Distribusion”). Distribusion utvecklar och driver ett globalt distributionssystem (GDS) för marktransportbiljetter, vilket inkluderar men inte är begränsat till leverans av marktransportinnehåll, teknisk leverans av en white label-plattformslösning för kundutcheckningsändamål, betalningshantering och fakturering. FlixBus använder Distribusion i en så kallad ”White Label-lösning” för det tekniska tillhandahållandet av innehållet i White Label Carrier-erbjudandet och hanteringen av bokningar i White Label Carrier-erbjudandet.

2.3 Tillhandahållna uppgifter

Kunder måste tillhandahålla sanningsenliga, giltiga och aktuella uppgifter när de använder White Label-plattformen. FlixBus och/eller dess tjänsteleverantörer förbehåller sig rätten att när som helst verifiera alla eller vissa uppgifter i syfte att säkerställa transparens och upptäcka bedrägerier.

Om Kunden vill reservera en sittplats för en minderårig som reser ensam måste Kunder läsa villkoren, verifiera att de kan uppfyllas och agera enligt Carriers villkor (Villkor) som är tillgängliga under bokningsprocessen.

3.    Priser och betalningar

3.1 Priser och avgifter

När det gäller transporttjänster med White Label Carrier-erbjudandet fastställs avgiften för marktransportvillkoren (Pris) per passagerare enligt Carriers eller dess partnerns eget gottfinnande.

3.2 Betalning

Förutom FlixBus användning av dess tjänster enligt 2.1, kommer Distribusion även att fungera som Carriers samarbetspartner. Kontakta FlixBus kundtjänst om du har några klagomål eller frågor angående betalningen av ett White Label Carrier-erbjudande. Vi kommer att vidarebefordra ditt klagomål eller din fråga till Distribusion.

Vid köp av en bussbiljett på White Label-plattformen betalar Kunden biljettens pris till den biljettutfärdare från vilken Kunden köpte biljetten och, i förekommande fall, en serviceavgift utöver biljettpriset (”Serviceavgift”). Serviceavgiften (i förekommande fall) kommer att visas för Kunden innan biljetten bokas.

Om du vill avboka ett White Label Carrier-erbjudande som du redan har bokat, se avbokningspolicyn nedan under punkt 4.

3.3 Betalningssätt

White Label Carrier-erbjudanden på White Label-plattformen kan betalas med följande betalningssätt:

•    Kreditkort (Mastercard/Visa)
•    Google Pay

Om betalningen görs med kreditkort eller Google Pay kommer Kundkontot att debiteras när bokningen har slutförts. Kortinnehavarens namn och kreditkortsuppgifter kommer att vidarebefordras av Distribusion till dess betalningsleverantör, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nederländerna.

4.    Avbokningspolicy

Om Carrier avbokar den bokade transporttjänsten har Kunden i enlighet med tillämplig lag och/eller Carriers Villkor, rätt att begära återbetalning från Carrier av det belopp som betalats och/eller andra rättigheter gentemot Carrier enligt sådan lag. Detaljerna anges i Carriers Villkor. I samband med White Label Carrier-erbjudanden är FlixBus inte ansvarigt och ska inte hållas ansvarigt för återbetalning av något belopp, eller för eventuella skador eller förlust av vinster eller för bokning av alternativa eller ersättningstransporttjänster.
 
Om avbokning sker från Kundens sida gäller avbokningsrättigheterna i berörd Carriers Villkor, vilka kommer att tillhandahållas vid bokningen. Serviceavgiften (om sådan finns) kan dock behållas av FlixBus.

För Carrier som tillåter avbokning och/eller ombokning av biljetterna online är dessa åtgärder endast tillgängliga enligt Carriers Villkor. I den utsträckning det är möjligt att avboka online enligt Carriers Villkor, kan avbokningen göras via länken i bokningsbekräftelsen för White Label Carrier-erbjudandet.

5.    Personuppgifter

I samband med Kunders användning av White Label-plattformen kan FlixBus och/eller Distribusion samla in och behandla vissa av de personuppgifter som tillhandahålls av Kunderna. Genom att använda plattformen erkänner och accepterar Kunder FlixBus och Distribusions behandling av deras personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och bestämmelserna i White Label-plattformens sekretesspolicy.

6.    Användning av White Label-plattformen

FlixBus beviljar kunder en icke-exklusiv, personlig och icke-överförbar rätt att använda White Label-plattformen och tjänsterna, för Kundens personliga och privata räkning, på icke-kommersiell basis och i enlighet med White Label-plattformens och tjänsternas ändamål.

Kunder är förbjudna från all annan användning eller exploatering av White Label-plattformen och dess innehåll, utan föregående skriftligt tillstånd från FlixBus. I synnerhet är Kunder förbjudna att:
-    använda White Label-plattformen för något kommersiellt eller vinstorienterat ändamål
-    reproducera, modifiera, anpassa, distribuera, offentligt representera och sprida White Label-plattformen, tjänsterna och innehållet, annat än som uttryckligen och skriftligen godkänts av FlixBus
-    dekompilera och genomföra reverse engineering av White Label-plattformen eller tjänsterna
-    extrahera eller försöka extrahera data (t.ex. genom att använda datautvinningsrobotar eller något annat liknande datainsamlingsverktyg och/eller utföra ”skärmskrapning”) från White Label-plattformen.

7.    FlixBus roll

Plattformen utgör en online-plattform där Kunder kan direktboka en marktransporttjänst som tillhandahålls av en specifik Carrier som anges på White Label-plattformen. Därigenom möjliggör White Label-plattformen att transaktioner för marktransporttjänster slutförs mellan Kunden och Carrier, men FlixBus är inte en avtalspartner i förhållande till något White Label Carrier-erbjudande och/eller de marktransporttjänster som är anslutna till White Label Carrier-erbjudandet. Genom att använda White Label-plattformen och acceptera dessa allmänna villkor erkänner Kunder att FlixBus inte är en part i något avtal som ingåtts mellan Kunder och Carrier.

FlixBus tillhandahåller inga transporttjänster och agerar inte i egenskap av Carrier. FlixBus roll är begränsad till att underlätta åtkomst till White Label-plattformen och kan därför inte som mellanhand hållas ansvariga för den faktiska förekomsten av en marktransporttjänst och är i synnerhet inte ansvariga för:

  • felaktig information som har meddelats av Carrier avseende marktransporttjänsten
  • annullering eller ändring av en tjänst av antingen en Kund eller en Carrier
  • utebliven betalning av serviceavgift av en Kund
  • Kundens beteende under, före eller efter att tjänsten tillhandahålls.

FlixBus har ingen kontroll över hur Kunder och Carrier uppför sig på White Label-plattformen. De äger, utnyttjar, levererar eller förvaltar inte och ska därför inte vara ansvariga för skicket på de fordon som används för den bokade marktransporttjänsten.

Att en Carrier finns med på White Label-plattformen eller på någon annan FlixBus-webbplats utgör inte och ska inte utgöra en rekommendation eller ett godkännande av en Carriers kvalitet, servicenivå, kvalifikationer eller typ av transporttjänster (eller dess anläggningar, lokaler, fordon, (huvudsakliga eller kompletterande) produkter eller tjänster) ska inte betraktas som sådant, såvida inte annat uttryckligen anges.

FlixBus åtar sig inget ansvar för kommunikation från eller med Carrier på eller via White Label-plattformen. Du kan inte hävda några rättigheter gentemot FlixBus från begäranden av, från kommunikation med Carrier eller några bekräftelser från Carrier i samband med mottagandet av en kommunikation eller en begäran från Kunden. FlixBus kan inte garantera att förfrågningar eller kommunikationer till eller från Carrier kommer att läsas, besvaras, tas emot, uppfyllas, verkställas eller accepteras (utan dröjsmål).

8.    Plattformens drift, tillgänglighet och funktioner

FlixBus och dess tjänsteleverantörer försöker alltid hålla White Label-plattformen tillgänglig. Tillgången kan dock tillfälligt avbrytas utan föregående meddelande på grund av tekniskt underhåll, migrering eller uppdatering eller eventuella tekniska problem i samband med White Label-plattformen, internetåtkomst eller internet i allmänhet.

FlixBus förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent, helt eller delvis, individuellt eller i allmänhet, ändra åtkomsten till White Label-plattformen eller dess funktioner.

9.    Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Villkor är skrivna på svenska men lyder under tysk lag.

Platsen för jurisdiktionen för registrerade näringsidkare och juridiska personer samt för fysiska personer vars bostadsort eller hemvist vid tidpunkten för den relevanta rättsliga åtgärden inte är känd, är München.

10    Kontaktuppgifter

Tag direktkontakt med berörd Carrier för alla frågor som rör marktransporttjänster. För frågor som rör den allmänna användningen av White Label-plattformen och betalningsprocessen, ska Kunder kontakta FlixBus kundtjänst. Frågor eller klagomål som rör betalningar kommer att vidarebefordras till Distribusion för lämplig support.