Sekretesspolicy för Appen

I denna policy (hädanefter ”Sekretesspolicy”) kommer du att få veta hur dina uppgifter behandlas och vilka sekretessrättigheter du har när du använder FlixBus: Res med buss genom Europa (hädanefter även kallad ”Appen”) av FlixBus.

Du hittar ytterligare juridisk information här:

Allmänna affärs- och bokningsvillkor
Allmänna transportvillkor - Urval

1.    Personuppgiftsansvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter (Artikel 4 7. i GDPR) är:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München, Tyskland
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-post: service@flixbus.de 
Ytterligare information om vårt företag finns i det juridiska meddelandet

2.    Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Vårt företags dataskyddsombud är tillgängligt för dig när som helst för att besvara alla dina frågor och fungerar som en kontaktperson avseende ärenden som gäller dataskydd. 
Hennes kontaktuppgifter är:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München, Tyskland
E-post: data.protection@flixbus.com
För allmänna frågor om FlixBus, kontakta service@flixbus.de.

3.    Juridisk grund för databehandling 

Behandling av personuppgifter är tillåten om minst en juridisk grund som anges nedan efterföljs:

 • Artikel 6 1. a) i GDPR: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål;
 • Artikel 6 1. b) i GDPR: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är en part, eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Artikel 6 1. c) i GDPR: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (t.ex. en lagstadgad lagringsskyldighet).
 • Artikel 6 1. d) i GDPR: Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Artikel 6 1. e) i GDPR: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Artikel 6 1. f) i GDPR: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter (särskilt när den registrerade är ett barn). 

För behandling som utförs av oss anger vi den tillämpliga juridiska grunden i Klausul 12. Behandlingen kan också baseras på mer än en rättslig grund.

4.    Kategorier av mottagare

Under vissa omständigheter överför vi dina personuppgifter till våra dotterbolag, eller så överförs personuppgifter från våra dotterbolag till oss, i den utsträckning detta är tillåtet.

Precis som alla större företag använder vi även externa inhemska och utländska tjänsteleverantörer för att hantera våra affärstransaktioner och arbetar med inhemska och utländska partnerföretag. Dessa inkluderar, till exempel:

 • transportföretag (du hittar en översikt över de nuvarande transportföretagen här)
 • (IT-) tjänsteleverantörer
 • finansiella institut och leverantörer av betaltjänster
 • försäljningspartner
 • kundtjänstleverantörer (interna/externa)
 • våra butiker
 • säkerhetsföretag
 • (rese-) försäkringsgivare
 • andra partner som anlitas för vår affärsverksamhet (t.ex. revisorer, banker, försäkringsbolag, advokater, tillsynsmyndigheter och andra parter som deltar i företagsförvärv)

Tjänsteleverantörerna och partnerföretagen måste garantera att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas av dem på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller juridiska krav och de registrerades rättigheter skyddas.

Vi överför personuppgifter till offentliga organ och institutioner (t.ex. polis, åklagarmyndigheten, tillsynsmyndigheter) om det finns motsvarande skyldighet/tillstånd.

För behandling som utförs av oss specificerar vi kategorierna av uppgiftsmottagare i Klausul 12.

5.    Krav för överföring av personuppgifter till tredje land

Som en del av våra affärsrelationer kan dina personuppgifter delas med eller lämnas ut till tredje parter, som också kan vara belägna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i tredje land. 

I den mån det är nödvändigt kommer vi att informera om respektive uppgifter för överföringen till tredje land i samband med den behandling som utförs av oss. 

Europeiska kommissionen intygar att vissa tredjeländer har ett dataskydd som är jämförbart med EES-standarden genom så kallade beslut om adekvat skyddsnivå (en förteckning över dessa länder och en kopia av besluten om adekvat skyddsnivå kan laddas ned från: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

I andra tredjeländer till vilka personuppgifter kan komma att överföras, kan det dock hända att det inte finns en konsekvent hög dataskyddsnivå på grund av bristande lagstiftning på området. Om så är fallet, säkerställer vi att dataskydd garanteras på ett tillfredsställande sätt. 

Detta är möjligt exempelvis genom bindande förordningar för företag (kallade ”bindande företagsbestämmelser”), Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för skydd av personuppgifter, certifikat och erkända uppförandekoder.

I den utsträckning det är nödvändigt för din bokning och därtill hörande tillhandahållande och behandling av transporttjänster, tillåts överföring av personuppgifter som krävs för detta till tredje land i enlighet med Artikel 49 1. b) i GDPR.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha mer detaljerad information om detta ämne.

6.    Lagringsperiod och radering av uppgifter

Hur länge personuppgifterna som samlas in lagras, beror på det ändamål för vilket vi behandlar uppgifterna. Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet. 

När vi behandlar personuppgifter, anger vi hur länge uppgifterna kommer att lagras av oss. Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges nedan, kommer dina personuppgifter att raderas eller blockeras, så snart ändamålet eller den juridiska grunden för lagringen inte längre är tillämplig. 

Lagring kan dock ske utöver den angivna tiden i händelse av en (överhängande) rättslig tvist med dig, eller om andra juridiska förfaranden inleds, eller om lagring föreskrivs enligt lagstadgade bestämmelser som vi, i egenskap av personuppgiftsansvariga, är föremål för. Om den lagringstid som föreskrivs i lag upphör, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas, såvida inte ytterligare lagring krävs av oss och om rättslig grund finns för detta

7.    Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)

Vi avser inte att använda några personuppgifter som samlats in från dig för någon behandling som involverar automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Om vi vill tillämpa dessa förfaranden, informerar vi dig om detta separat i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8.    Ingen skyldighet att lämna ut personuppgifter

Vi kräver inte att du, för att ingå avtal med oss, i förväg tillhandahåller oss dina personuppgifter. I princip förekommer det inte heller någon lagstadgad eller avtalsenlig skyldighet för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi kan endast ge vissa erbjudanden i begränsad utsträckning, eller ens alls, om du inte tillhandahåller de personuppgifter som krävs för detta. 

9.    Lagstadgad skyldighet att överföra vissa uppgifter

Under vissa omständigheter kan vi vara föremål för en särskild lagstadgad eller rättslig skyldighet att tillhandahålla personuppgifter till tredje parter, särskilt offentliga enheter.

10.    Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust eller förstörelse, eller mot obehörig åtkomst av tredje parter, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnader och databehandlingens karaktär, tillämpningsområde, sammanhang och ändamål, samt befintliga risker för dataintrång (inklusive sannolikheten för och effekten av en sådan händelse), för den registrerade. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt för att beakta den tekniska utvecklingen.

Vi ger dig gärna på begäran ytterligare information om detta. Kontakta vårt dataskyddsombud eller vår chef för informationssäkerhet (chief information security officer, CISO) i detta avseende.

Hans kontaktuppgifter är:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München, Tyskland
E-post: it-security@flixbus.com

11.    Dina rättigheter

Du kan när som helst utöva dina rättigheter som registrerad med avseende på dina personuppgifter, i synnerhet genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i Klausul 1. Registrerade har följande rättigheter enligt GDPR:

Rätt till information
I enlighet med Artikel 15 i GDPR kan du begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I din begäran om information ska du klargöra ditt ärende för att göra det lättare för oss att sammanställa nödvändiga uppgifter. På begäran skickar vi dig en kopia av de uppgifter som är föremål för behandlingen. Observera att din rätt till information kan vara begränsad under vissa omständigheter i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Rätt till rättelse
Om dina uppgifter inte (längre) är korrekta, kan du begära en rättelse i enlighet med Artikel 16 i GDPR. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära att de kompletteras.

Rätt till radering
Du kan begära att dina personuppgifter raderas i enlighet med bestämmelserna i Artikel 17 i GDPR. Din rätt till radering beror bland annat på om dina personuppgifter fortfarande erfordras för att vi ska kunna utföra våra lagstadgade skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandling
I enlighet med bestämmelserna i Artikel 18 i GDPR har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till dataportabilitet
I enlighet med bestämmelserna i Artikel 20 i GDPR har du rätt att erhålla de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller att begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar
I enlighet med Artikel 21 1. i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Du kan när som helst invända mot att i framtiden ta emot reklam, i enlighet med Artikel 21 2. i GDPR (invändning mot direkt marknadsföring).

Rätt att klaga
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd om behandlingen av dina personuppgifter, till exempel till den tillsynsmyndighet för dataskydd under vars domsrätt vi lyder: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarian State Office for Data Protection Supervision], Promenade 18, 91522 Ansbach, Tyskland

Rätt att återkalla samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter med framtida verkan. Detta gäller även samtyckesförklaringar som utfärdats innan GDPR trädde i kraft, dvs. före 2018-05-25.

12.    Användning av Appen

Du kan boka och hantera transporttjänster genom att använda Appen. Vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter när Appen installeras och används.

12.1    Tillhandahållande av Appen

Av tekniska skäl krävs ett datautbyte mellan Appen och vårt serversystem för att kunna förse dig med Appen för användning och för att garantera Appens stabilitet och säkerhet. Följande uppgifter kommer att behandlas för detta ändamål:
Åtkomstdata, som består av:

•    IP-adress
•    Datum och tid för begäran
•    Tidszonsskillnad  till Greenwich Mean Time (GMT)
•    Innehållet i begäran 
•    Åtkomststatus/HTTP-statuskod
•    Datavolym överförd i varje fall
•    Webbplats från vilken begäran kommer
•    Webbläsare
•    Operativsystem och dess gränssnitt
•    Appens språk och version
•    Namn på din mobila enhet
•    Språk, region och version av den mobila enheten
•    Reklamidentifierare (valfritt)

Vi använder leverantörer av IT-tjänster genom beställd databehandling för att vara värd för Appen och för statistiska utvärderingar av åtkomstdata.

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna göra webbplatserna tillgängliga för dig i sin helhet.

12.2    Åtkomstbehörigheter

Appen kräver åtkomst till olika funktioner och gränssnitt på din mobila enhet. För att göra detta möjligt måste du bevilja Appen vissa behörigheter. Auktoriseringssystemet beror på specifikationerna i ditt operativsystem. Till exempel kan individuella behörigheter kombineras till behörighetskategorier på din mobila enhet, varvid du endast kan godkänna behörighetskategorin som helhet. 

Observera att endast begränsade Appfunktioner kan användas utan de behörigheter som krävs av Appen.

12.2.1    Åtkomstbehörigheter (alla mobila enheter)

Appen kräver en internetanslutning för att kunna utbyta data med serversystemet.
Mottagandet av bakgrundsmeddelanden måste vara aktiverat för att hålla informationen om bokningarna aktuell.
Om du beviljar rätt åtkomstbehörighet kommer dina platsuppgifter att behandlas i bakgrunden (valfritt) för att ge dig viktig reseinformation (ankomsttider, möjliga bussbyten osv.) på din mobila enhet under resan.

12.2.2    Platsdata (alla mobila enheter)

Appen kan informera dig när du närmar dig din destination/transferstation. För att göra detta måste appen få åtkomst till din enhets platsdata och detta kräver ditt samtycke. Du kan göra detta genom att ge appen på din enhet tillstånd att få åtkomst till din enhets geografiska plats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i framtiden genom att återkalla appens tillstånd att få åtkomst till din enhets platsdata i dina enhetsinställningar.

Den rättsliga grunden är Artikel 6 1. a) i GDPR. Avsnitt 25 § 1 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Telecommunications-Telemedia Data Protection Act]).

12.2.3    Android

Om du använder en mobil enhet med operativsystemet Android kan du aktivera åtkomst till din kalender för att lägga till bokningar i din kalender (valfritt).

12.2.4    Apple iOS

Om du använder en mobil enhet med operativsystemet Apple iOS kan du aktivera mottagande av meddelanden (push-meddelanden) (valfritt). 

12.3    Kontaktformulär

När kontaktformulär används, behandlas de uppgifter som överförs på detta sätt (t.ex. titel, efternamn och förnamn, adress, företag, e-postadress och tidpunkten för överföringen och ärendets sakfråga).

Behandlingen av kontaktformulärdata sker för att behandla förfrågningar, och beroende på ärendets sakfråga, antingen på rättslig grund enligt Artikel 6 1. b) i GDPR, om det gäller ett avtalsrelaterat ärende, eller i andra fall på rättslig grund enligt Artikel 6 1. f) i GDPR, vårt berättigade intresse av att behandla förfrågningar.

Våra kundtjänstleverantörer utför arbetet med att besvara förfrågningar som görs via våra kontaktformulär genom beställd databehandling.

Dessutom lagrar vi uppgifterna i kontaktformuläret samt respektive IP-adress för att uppfylla våra skyldigheter avseende bevis, för att säkerställa efterlevnad av och dokumentation av juridiska skyldigheter, för att kunna utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter och för att säkerställa säkerheten i våra system. 

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. c) eller f) i GDPR.

12.4    Bokning, utförande och behandling av transporttjänster

När vi bokar biljetter för transporttjänster samlar vi in, lagrar och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

•    E-postadress
•    Efternamn och förnamn
•    Faktureringsadress och skattenummer (valfritt)
•    Anslutningsdata
•    Betalningsuppgifter/betalningsmetod
•    Födelsedatum 
•    Telefonnummer
•    Samtycke till respektive villkor 
•    Samtycke till att ta emot nyhetsbrevet (valfritt)
•    Uppgifter om sittplatsbokning
•    Bagageuppgifter
•    Språket på din mobila enhet 
•    Bokningskanal (webb eller App)
•    CO2-donation (valfritt)

Du har också möjlighet att ange ett kontakttelefonnummer i händelse av förseningar eller ändringar i resplanen för din resa (valfritt).

Dessa uppgifter behandlas för bokning, tillhandahållande och behandling av transporttjänster, inklusive kundtjänst, samt för uppfyllande av rättslig förpliktelse. 

Den juridiska grunden är Artikel 6 1, b) och c) i GDPR.

Vi använder även vissa av dessa uppgifter för produktrekommendationer (se Klausul 12.5), nyhetsbrevet (se Klausul 12.6) och kundkontot (Android), (se Klausul 12.7).

Vid bokning av biljetter för internationella transporttjänster samlas även följande kategorier av personuppgifter in beroende på avgångs- och ankomstort:

•    Uppgifter om kön
•    Nationalitet
•    ID-kort, pass, födelseattest eller ID-nummer
•    Uppgifter i samband med åtgärder för att begränsa COVID-19 (coronavirus) -pandemin (för mer information om detta ämne, se https://www.flixbus.se/sekretesspolicy-covid-19)

Dessa uppgifter behandlas för bokning, tillhandahållande och behandling av transporttjänster samt för uppfyllande av juridiska skyldigheter enligt nationell lagstiftning på avgångs- och ankomstorten. 

Vi vidarebefordrar ovannämnda uppgifter till respektive transportör eller transportörer, såväl som till offentliga organ om det finns en motsvarande skyldighet/tillstånd.

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. b) eller c) i GDPR.

De nödvändiga betalningsuppgifterna överförs till en betaltjänstleverantör för säker behandling av de betalningar som initierats av dig.

Våra betaltjänstleverantörer är:

Betaltjänstleverantörer Betalningsalternativ

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nederländerna
Sekretesspolicy:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy


Kreditkort
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup – ISTANBUL, Turkiet
Sekretesspolicy:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditkort
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Tyskland
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Autogiro
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxemburg
Sekretesspolicy:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. b) eller f) i GDPR.

12.5    Produktrekommendation

I den utsträckning det är tillåtet, kan vi använda den e-postadress som mottagits i samband med boknings- eller transporttjänsten för att skicka regelbundna erbjudanden till dig via e-post för produkter från vårt sortiment, som liknar de som redan har inhandlats.

Vi använder externa kundtjänstleverantörer som personuppgiftsbiträden för att skicka produktrekommendationer.

Du får dessa produktrekommendationer från oss oberoende av om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller har samtyckt till marknadsföringskommunikation via e-post. Vi vill på detta sätt ge dig information om produkter från vårt sortiment som du kanske är intresserad av, baserat på dina senaste inköp från oss.

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är att informera dig om vårt produktsortiment och att föreslå specifika produkter. 

Du kan när som helst invända mot att vi använder din e-postadress för detta ändamål genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i produktrekommendationen, eller genom att skicka ett meddelande till unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för nyhetsbrevet via vår registreringslänk, ber vi dig att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter (e-postadress, för- och efternamn, bostadsort) så att vi från tid till annan kan skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post. 

Som en del av din prenumeration på nyhetsbrevet erhåller vi också ditt samtycke till att vi kan personanpassa innehållet i vårt nyhetsbrev efter dina behov och intressen.

Vid registrering för vårt nyhetsbrev använder vi så kallat dubbelt anslutningsförfarande. Detta innebär att vi, efter att du har registrerat dig, skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav och ber dig bekräfta att du vill mottaga nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer dina uppgifter att blockeras och automatiskt raderas efter en månad.

Nyhetsbrevet kan gälla alla varor, tjänster, produkter, erbjudanden och kampanjer som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige (Klausul 1) och/eller av företag som är anslutna till den personuppgiftsansvarige eller av partnerföretag. 

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. a) i GDPR.

Dessutom lagrar vi de IP-adresser som du använder och tidpunkterna för registrering och bekräftelse. Syftet med proceduren är att bevisa att du har registrerat dig och, om nödvändigt, för att kunna utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål görs detta på grundval av våra berättigade intressen av att säkerställa efterlevnad av och dokumentation av juridiska krav. 

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. f) i GDPR Vårt berättigade intresse är att kunna bevisa samtycke.

Du kan när som helst återkalla användningen av din e-postadress genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet, eller genom att skicka ett meddelande till unsubscribe@flixbus.com. Lagenligheten för den databehandling som redan har genomförts påverkas inte av återkallandet.

Vi använder externa leverantörer av IT-tjänster som fungerar som personuppgiftsbiträden för att distribuera nyhetsbrevet.

12.7    Cookies och liknande tekniker

Appen använder cookies och liknande tekniker. 

Förutom ”förstapartscookies”, som vi placerar som personuppgiftsansvariga, används även ”tredjepartscookies”, som erbjuds av andra leverantörer. 

Inom ramen för samtyckeshanteringen (se samtyckesbanner) ger vi dig möjlighet att välja mellan användningen av cookies och användningen av jämförbara tekniker. 

I Appens inställningar kan du hitta en detaljerad översikt med omfattande information om de tjänster som används samt få tillgång till dina samtyckesinställningar, inklusive möjligheten att återkalla dem.

12.8    Kundtjänst

När du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss på ditt eget initiativ. Du kan till exempel skicka dessa till oss via e-post, telefon eller brev. Dina personuppgifter kommer endast att användas för att kontakta dig, eller för det ändamål för vilket du har försett oss med dessa uppgifter, t.ex. för att behandla dina förfrågningar, teknisk administration eller kundadministration.

Dessa uppgifter (inklusive uppgifter om kommunikationsmedel såsom e-postadress och telefonnummer) tillhandahålls på frivillig basis. Vi använder uppgifterna för att behandla ditt ärende, för att uppfylla juridiska skyldigheter om det behövs och för administrativa ändamål.

Den juridiska grunden är Artikel 6 1. b), c) eller f) i GDPR.

Vid en telefonförfrågan behandlas dina uppgifter även via telefonappar och delvis även via ett röstdialogsystem för att stödja oss i distributionen och behandlingen av förfrågningar. 

För vår kundtjänst använder vi externa kundtjänstleverantörer som personuppgiftsbiträden.

12.9    Närvaro på sociala medier

Vi finns på sociala medier (för närvarande: Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter). I den utsträckning vi har kontroll över behandlingen av dina uppgifter, säkerställer vi att gällande dataskyddsbestämmelser följs. 

Utöver oss är följande ansvariga för företagets närvaro i den mening som avses i GDPR och andra dataskyddsförordningar:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Vi vill framhålla att dina uppgifter kan komma att behandlas utanför EU.

Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter är Artikel 6 1. f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är effektiv information och kommunikation.

Ytterligare information om sekretessrättigheter i samband med vårt företags närvaro på sociala medier finns här:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Versionsdatum: 2022-11-07